SQL  WODA a dział techniczno- eksploatacyjny.

SQL WODA - oprócz prowadzenia rozliczeń z odbiorcami  jest systemem ewidencji parametrów eksploatacyjno- technicznych sieci dystrybucji wody i odbioru ścieków. Z racji niezbędności informacji technicznych dla poprawnego prowadzenia obsługi klienta są one regularnie aktualizowane i służą wsparciu służb technicznych. Pomagają w codziennej obsłudze  eksploatacyjnej infrastruktury technicznej.

W programie SQL WODA funkcjonują następujące elementy techniczne:

 • pełna gospodarka wodomierzowa polegająca na ewidencji wodomierzy, rejestracji danych technicznych, kontroli legalizacji wodomierzy.
 • obsługa zleceń, kontroli wykonania  i powiadomień dla brygad technicznych.
 • ewidencja przyłączy, który umożliwia gromadzenie, aktualizację  i przetwarzanie informacji o cechach przyłączy tak wodnych jak i kanalizacyjnych.
 • ewidencji plomb wodomierzowych /gospodarka plombami.
 • ewidencji nakładek radiowych
 • moduł wymiany danych GIS czyli automatycznego przygotowania widoków z danymi  dla systemu GIS  w rozmaitych standardach  / KartGIS,  NEtGis, 7GIS, SygnityGIS, KOrdabGIS  i inne według uzgodnień /.

Służby techniczne mają teraz możliwość wykonywania różnorodnych analiz odnośnie cech infrastruktury wodno- kanalizacyjnej przydatnych w codziennej pracy zakładu WOD-KAN.  Funkcjonalność ta jest obecnie  bardzo doceniana  i regularnie wykorzystywana przez służby techniczne wodociagów.

 

Gospodarka Wodomierzowa   polegająca na:

Ewidencji wodomierzy nowych, zainstalowanych, zdjętych i będących w legalizacji,   rejestracji danych technicznych wodomierzy,   kontroli okresów legalizacji,   wydruku listy wodomierzy wg zadanych kryteriów ( opcja obsługuje kilkadziesiąt cech według , których można budować listę do podglądu/ wydruku ) <//data założenia, średnica, legalizacja, przepływ, gwint, dostawca, monter, producent, rok produkcji, własność przyłącza, inne //>,  drukowanie listy wodomierzy przeznaczonych do wymiany, łatwe drukowanie dokumentu polecenia wymiany wodomierza + wiele innych użytecznych cech..

 

Nowa metoda ustalania okresu legalizacji -Zgodnie z aktualnymi przepisami (Rozporzą…dzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z 17 Maja 2017 r)  od 2004 roku okres legalizacji wynosi 5 lat, liczony od roku następnego, w stosunku do roku w którym wykonano ostatnią legalizację. Program uwzględnia dwa sposoby ustalania okresu ważności legalizacji:  /odpowiednio do historii  eksploatacji /

   • Miesięczna
   • Roczna wg przepisów z 2017 roku.

Ewidencja przyłączy wodno–kanalizacyjnych.

  Dane i opisy związane z w/w są realizowane  są przez funkcje zdarzenia gdzie definiujemy tzw. szablony.

 • Dla każdego odbiorcy można wpisać dane o sieci wodociągowej:
  • średnica, długość, materiał,
  • wykonawca,
  • usytuowanie wodomierza,
  • dane o wodociągu ulicznym (średnica materiał, nawiertka),
  • inne dane i opisy.
 • Informacje o przyłączach kanalizacyjnych:
  • data wykonania,
  • długość, średnica, materiał, itp.,
  • Kanał uliczny, Studnia rewizyjna, studnia graniczna, trójnik włączeniowy.
  • inne dane i opisy
 • Dane o przyłączach można zmieniać indywidualnie dla każdego odbiorcy.  Dla wskazanego odbiorcy drukować informacje o przyłączach.

 Plomby wodomierzowe.

  Coraz częściej zakładane są plomby jednorazowe z własnym numerem identyfikacyjnym. Istnieje przez to konieczność ścisłego kontrolowania zakładanych plomb, oraz szybkiego ustalenia historii plomb założonych u odbiorcy. W tym celu wprowadzono kartotekę plomb i możliwość ewidencji plomb zakładanych na wodomierzu. Każda plomba posiada swój indywidualny numer. Po zerwaniu plomby, następuje zdjęcie plomby z ewidencji, ale numer plomby nigdy nie jest już drugi raz wykorzystany. Widoczne są plomby założone oraz te które zdjęliśmy z datami instalacji i powodem zdjęcia, zmiany.

Moduł wymiany danych GIS.

  Przygotowanie tabel ( widoków SQL ) zawierających informacje z programu SQL WODA  które są powiązane z nanoszonymi obiektami w graficznej bazie danych GIS.   Tabele zawierają informacje o przyłączach (adres, dane techniczne, sposób rozliczenia, itp, ), odczytach wodomierzy, adresach płatników, wystawionych fakturach, saldach i innych informacjach według potrzeb konkretnego sysstemu GIS.  Dane są automatycznie aktualizowane. Dział techniczny korzystający z GIS ma dzięki temu możliwość wglądu we wszelkie dane gromadzone w SQL WODA ( często przez dziesiątki lat ) wprost z poziomu mapy cyfrowej dla danego punktu /przyłacza w terenie. Funkcjonalność ta wzbogaca  ilość  dostępnych informacji  w systemie mapy cyfrowej GIS i jest ułatwieniem w działaniach remontowo konserwacyjnych.

  Powiązaliśmy nasz system SQL WODA z takimi standardami GIS jak KartGIS, 7GIS, NetGIS, SygnityGIS, KordabGIS. Jest również możliwość powiązania danych "technicznych"  SQL WODA  z innymi systemami GIS.