ZBYT WODY a dział techniczno- eksploatacyjny.

ZBYT WODY - oprócz prowadzenia rozliczeń z odbiorcami  jest systemem ewidencji parametrów eksploatacyjno- technicznych sieci dystrybucji wody i odbioru ścieków. Z racji niezbędności informacji technicznych dla poprawnego prowadzenia obsługi klienta są one regularnie aktualizowane i służą wsparciu służb technicznych. W trakcie rozwoju systemu został on doposażony w pewne dedykowane elementy tylko celem wsparcia ewidencji technicznej.

W programie ZBYT WODY funkcjonują następujące elementy techniczne:

 • pełna gospodarka wodomierzowa polegająca na ewidencji wodomierzy, rejestracji danych technicznych, kontroli legalizacji wodomierzy(zawarta w wersji standardowej programu)
 • moduł ewidencji przyłączy, który umożliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji i cechach przyłączy tak wodnych jak i kanalizacyjnych.
 • moduł ewidencji plomb wodomierzowych /gospodarka plombami.
  • wykorzystywane dodatkowo dla ewidencji nakładek radiowych.
 • moduł generatora tabel do systemu GIS /mapa cyfrowa / GEOSECMA.

Służby techniczne mają teraz możliwość wykonywania różnorodnych analiz i zestawień odnośnie cech infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.  Funkcjonalność ta jest obecnie  bardzo doceniana  i regularnie wykorzystywana przez służby techniczne wodociagów.

 

Gospodarka Wodomierzowa   (w wersji standardowej ) polegająca na:

Ewidencji wodomierzy nowych, zainstalowanych, zdjętych i będących w legalizacji,   rejestracji danych technicznych wodomierzy,   kontroli okresów legalizacji,   wydruku listy wodomierzy wg zadanych kryteriów ( opcja obsługuje kilkadziesiąt cech według , których można budować listę do podglądu/ wydruku ) <//data założenia, średnica, legalizacja, przepływ, gwint, dostawca, monter, producent, rok produkcji, własność przyłącza, inne //>,  drukowanie listy wodomierzy przeznaczonych do wymiany, łatwe drukowanie dokumentu polecenia wymiany wodomierza + wiele innych użytecznych cech..

 

 Nowa metoda ustalania okresu legalizacji -Zgodnie z aktualnymi przepisami od 2004 roku okres legalizacji wynosi 5 lat, liczony od roku następnego, w stosunku do roku w którym wykonano ostatnią legalizację. Program uwzględnia trzy sposoby ustalania okresu ważności legalizacji:  /odpowiednio do historii  eksploatacji /

   • Roczna wg starej zasady
   • Miesięczna
   • Roczna wg przepisów z 2004 roku.

Moduł ewidencji przyłączy wodno–kanalizacyjnych.

  Dla każdego odbiorcy można wpisać dane o sieci wodociągowej – data wykonania przyłącza, średnica, długość, materiał, wykonawca, usytuowanie wodomierza, dane o wodociągu ulicznym ( średnica materiał, nawiertka), Informacje o przyłączach kanalizacyjnych – data wykonania, długość, średnica, materiał, itp., Kanał uliczny, Studnia rewizyjna, studnia graniczna, trójnik włączeniowy.

 • Dla każdego odbiorcy można wpisać dane o sieci wodociągowej:
  • data wykonania przyłącza,
  • średnica, długość, materiał,
  • wykonawca,
  • usytuowanie wodomierza,
  • dane o wodociągu ulicznym (średnica materiał, nawiertka),
  • inne dane i opisy.
 • Informacje o przyłączach kanalizacyjnych:
  • data wykonania,
  • długość, średnica, materiał, itp.,
  • Kanał uliczny, Studnia rewizyjna, studnia graniczna, trójnik włączeniowy.
  • inne dane i opisy
 • Dane o przyłączach można zmieniać indywidualnie dla każdego odbiorcy lub w sposób automatyczny (klawisz G). Dla wskazanego odbiorcy lub dla odbiorców spełniających podane kryteria można drukować informacje o przyłączach.

 Moduł PLOMBY

  Coraz częściej zakładane są plomby jednorazowe z własnym numerem identyfikacyjnym. Istnieje przez to konieczność ścisłego kontrolowania zakładanych plomb, oraz szybkiego ustalenia historii plomb założonych u odbiorcy. W tym celu wprowadzono kartotekę plomb i możliwość ewidencji plomb zakładanych na wodomierzu. Każda plomba posiada swój indywidualny numer. Po zerwaniu plomby, następuje zdjęcie plomby z ewidencji, ale numer plomby nigdy nie jest już drugi raz wykorzystany. Na wodomierzu można założyć dowolną ilość plomb. Ewidencjonowane są plomby zakupione, ale znajdujące się w magazynie.   / ostatnio wykorzystywany dodatkowo przy ewidencji głowic odczytu radiowego/

Moduł GENERATOR tabel ZBYT/  GIS  GEOSECMA  <mapa cyfrowa >     

  Przygotowanie tabel zawierających informacje z programu ZBYT, które są powiązane z nanoszonymi obiektami w graficznej bazie danych GIS  GEOSECMA./KORDAB/ Tabele zawierają informacje o przyłączach (adres, dane techniczne, sposób rozliczenia, itp, ), odczytach wodomierzy, adresach płatników, wystawionych fakturach, saldach. Tabele można uaktualniać w dowolnych odstępach czasowych. Dział techniczny ma dzięki temu możliwość wglądu we wszelkie dane gromadzone w ZBYT WODY ( często przez dziesiątki lat ) wprost z poziomu mapy cyfrowej dla danego punktu /przyłacza w terenie. Funkcjonalność ta wzbogaca  ilość  dostępnych informacji  w systemie mapy cyfrowej GIS i jest ułatwieniem w działaniach remontowo konserwacyjnych.

  Jest również możliwość powiązania danych "technicznych" ZBYTU  z innymi systemami GIS.