clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

Zadaniem programu GOSPODARKA MATERIAŁOWA jest komputerowe wspomaganie działu Księgowości Materiałowej przedsiębiorstwa.

Program zapewnia:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji ilościowo-wartościowej obrotów i stanów magazynowych na  poszczególnych kontach magazynowych,
 • stosowanie na dokumentach obrotu ceny z ostatniego zakupu materiału, ceny średnioważonej lub ceny podanej przez operatora,
 • obliczanie ceny średnioważonej materiału na podstawie aktualnej ilości i wartości z kartoteki stanów,
 • w programie stosowane są następujące dokumenty obrotu:
  • PZ - Przyjęcie materiału z zewnątrz,
  • WZ- Wydanie materiału na zewnątrz,
  • RW- Pobranie materiału,
  • ZW- Zwrot materiału,
  • PR+- Protokół różnic - zwiększa stan magazynowy,
  • PR-- Protokół różnic - zmniejsza stan magazynowy,
  • MM- Przesunięcie międzymagazynowe,
  • STD- Storno dokumentów obrotu PZ,WZ,RW,ZW,PR+,PR-;
 • dokumenty obrotu są wielopozycyjne ( maksymalnie 100 pozycji ) i posiadają niepowtarzalne numery w ramach rodzaju dokumentu i roku kalendarzowego,
 • przygotowanie i rozliczenie inwentury, arkusze spisowe, uzgodnienia, protokoły różnic.
 • ułatwienie w uzgadnianiu stanów z magazynem,
 • tworzenie zbioru dekretów do programu Finansowo-Księgowego , polecenia księgowania,
 • wielostanowiskowe wprowadzanie danych.
 • możliwość prowadzenia ewidencji wg dwóch indeksów własnego i PKWiU.

Program GOSPODARKA MATERIAŁOWA umożliwia wyświetlenie i wydrukowanie następujących zestawień:

 • Aktualne stany magazynowe w podziale na konta magazynowe,
 • Stany magazynowe na początku aktualnego miesiąca,
 • Stany magazynowe na zadany dzień,
 • Wartość materiałów na poszczególnych kontach magazynowych,
 • Wartość dla indeksów, pogrupowanych wg zadanych kryteriów,
 • Wykaz materiałów nie wykazujących zużycia w okresie wskazanych przez użytkownika,
 • Wykaz materiałów o aktualnych stanach poniżej stanów minimalnych lub powyżej stanów maksymalnych,
 • Zestawienie dokumentów obrotu dla poszczególnych kont magazynowych i indeksów materiałowych dla zadanego okresu z podaniem:
  • stanu początkowego, przychodów, rozchodów, stanu końcowego,
  • stanu początkowego, przychodów, rozchodów z podaniem typu i nr dokumentu, stanu końcowego,
 • Wartościowe zestawienie zakupu z danego miesiąca - zestawienie dla dokumentów PZ,
 • Wartościowe zestawienie wydanych materiałów za pomocą dokumentów WZ z danego miesiąca,
 • Wartościowe zestawienie zużycia materiałów za dany miesiąc - zestawienia dotyczą RW i ZW,
 • Wartościowe zestawienie dokumentów obrotu PR+, PR-,
 • Wykaz pozycji z dokumentów obrotu wg zadanych kryteriów,
 • Dostępne są zestawienia z obrotów ilościowo-wartościowych i stanów z możliwością pogrupowania wg dowolnej ilości znaków z indeksu i wydrukowania nazwy z kartoteki grup materiałowych.

Program zapewni wygenerowanie kompletu poleceń księgowania, jakie księgowość materiałowa przekazuje co miesiąc do księgowości finansowej.

 • automatyczna wymiana danych z systemem F-K na poziomie plików exportowych.  /export danych do F-K /

ZALETY PROGRAMU:

 • praca wielostanowiskowa w sieci lokalnej,
 • prowadzenie dwóch niezależnych indeksów  i automatyczna zamiana  indeksu
 • łatwa i szybka rejestracja dokumentów obrotu z dowolnej liczby stanowisk,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów obrotu po numerach, indeksach materiałowych,
 • dostęp do kartoteki materiałów porządkowanej wg indeksu, nazwy lub drugiego indeksu (PKWiU) z możliwością  odszukania materiału po dowolnym ciągu znaków w nazwie, kontach magazynowych, kontach kosztów,
 • dostęp do kartotek archiwalnych i pełna niezależność ich obsługi od aktualnych ustawień
 • możliwość drukowania dużej ilości zestawień w różnych wariantach i dla dowolnego przedziału czasowego,
 • możliwość wysyłania wydruków  do pliku, na ekran lub drukarkę,
 • łatwość obsługi oraz duża ilość podpowiedzi,
 • proste i jednoznaczne zasady prowadzenia dialogu użytkownika z komputerem.
 • zgodność mechanizmów pracy z programem MAGAZYN
  • wymiana danych i współpraca z MAGAZYNEM na poziomie plików i sieci,
 • tworzenie w trybie automatu  kopii zapasowej kartotek i dokumentów na CD, USB itp.,

 

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.