clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

Program PŁACE umożliwia automatyzację procesu naliczania wynagrodzeń dla pracowników umysłowych i fizycznych -  współpracuje z PROGRAMEM PŁATNIKA, systemem e-Deklaracje MF i systemem FINANSOWO-KSIĘGOWYM.

FUNKCJE PROGRAMU:

 • tworzenie list płac,
 • obliczanie wynagrodzeń dla pracowników:
  • według stałej struktury wynagrodzeń,
  • po wpisaniu żądanych składników,
 • rozliczanie zaliczek wypłacanych pracownikom na poczet wynagrodzeń,
 • możliwość definiowania struktury wynagrodzenia dla każdego pracownika osobno,
 • automatyczne obliczanie zdefiniowanych składników wynagrodzeń,
 • tworzenie dodatkowych list płac (nagrody, premie, inne, itp.),
 • dowolna liczba list płac w miesiącu,
 • obsługa funduszu bezosobowego: umów zleceń i umów o dzieło, zarówno dla pracowników, jak  i osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • obliczanie zmiennych składników wynagrodzeń (wynagrodzenie za urlop, nagroda jubileuszowa),
 • drukowanie poleceń przelewów na konta osobiste pracowników, przygotowanie plików przelewów w standardzie bankowym- automatyzacja.
 • obsługa pożyczek udzielanych pracownikom (Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa, Fundusz Mieszkaniowy),
 • drukowanie informacji o dochodach i zaliczkach: PIT-11, PIT-40, PIT-4R,
 • Moduł dodatkowy e-Pity ( umożliwia wysyłanie dokumentów PIT do systemu e-Deklaracje  Ministerstwa Finansów.
 • prowadzenie kartotek płacowych pracowników,
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika osobno w momencie naliczania wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 • przygotowywanie raportów rozliczeniowych i export deklaracji do Programu Płatnika ZUS,
 • możliwość tworzenia rozdzielnika kosztów (rozksięgowanie wynagrodzenia pracownika na dowolną ilość kont kosztów) - opcja dodatkowa.
 • generowanie dokumentów księgowych dotyczących list płac i ich export do FK w formacie zgodnym z programem FK firmy Tytan Sp. z o.o. 
  • możliwość  powiazań /współpracy księgowań do  innych programów (opcja wymagająca dostosowania standardów)
 • tworzenie plików z przelewami wynagrodzeń dla pracowników i przekazywanie ich do BANKÓW lub wczytywanie ich do programów obsługujących BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ  -  różne standardy bankowe
  • z reguły są to warianty  bankowego standardu ELIXIR

ZALETY PROGRAMU:

 • tworzenie przez użytkownika dowolnych składników wynagrodzeń oraz sposobu ich obliczania,
 • automatyzacja i usprawnienie procesu naliczania wynagrodzeń,
 • możliwość ręcznej korekty wartości  składników obliczonych automatycznie,
 • dowolne definiowanie wyglądu listy płac - możliwość umieszczania dodatkowych informacji na odcinkach dla pracowników (np. dochód i pobrane zaliczki od początku roku),
 • dowolna liczba  stawek godzinowych dla pracownika,
 • obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych według aktualnych przepisów (możliwość aktualizacji skali podatkowej przez użytkownika, kontrola zaniechania poboru zaliczek na poczet podatku),
 • szerokie możliwości definiowania wyglądu, układu  i zakresu zestawień przez użytkownika,
 • możliwość wielopoziomowego grupowania danych na zestawieniach,
 • uniwersalność programu - duża liczba parametrów pozwala na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika.
 • funkcja tworzenia plików z przelewami i wspólpraca z Bankowością Elektroniczną banku ułatwia i przyspiesza pracę działu PŁAC
 • funkcja współpracy z systemem e-Deklaracje przyspiesza i ułatwia przekazanie PIT-ów
 • Możliwość nadania uprawnień poszczególnym użytkownikom.
 • Wspólpraca z modułem KADRY

 

MODUŁY DODATKOWE, ROZSZERZAJĄCE:  (opcjonalne )

 MODUŁ KADRY :

 • prowadzenie ewidencji osobowej pracowników,
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi ( np.ZUS ZUA, ZWUA.. ) i ich eksport do programu Płatnika,
 • ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich,
 • drukowanie: umów o pracę, świadectw pracy, wypowiedzeń wg wzorów standardowych lub stworzonych przez użytkownika,
 • ewidencja danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, (np. choroby, urlop, nadgodziny, staż pracy, szkolenia,  certyfikaty, licencje, badania lekarskie),
 • łatwy dostęp, z jednego miejsca w programie, do wszystkich informacji kadrowych o pracowniku,
 • możliwość nadania uprawnień poszczególnym użytkownikom,
 • Generowanie danych do zestawień statystycznych. 
 • automatyczna współpraca z odpowiednimi funkcjami programu PŁACE .

 MODUŁ e-PITY  /e-Deklaracje :

 • Moduł ten umożliwia wysyłanie PIT-ów przygotowanych w programie PŁACE ( zarówno PIT11 jak i PIT40 ) z wykorzystaniem platformy internetowej e-Deklaracje
 • odpada konieczności drukowania papierowych egzemplarzy do Urzędu Skarbowego.
 • Na etapie pośrednim jest możliwe wydrukowanie formularza PIT z poziomu programu Acrobat Reader w postaci graficznej  korzystając z szablonów M.F. w standardzie PDF ( formularz wygląda wówczas tak jak druk opublikowany prze Ministerstwo Finansów) lub tak jak dotychczas z programu Płace.
 • Pliki  dla PIT, utworzone w programie Płace muszą być podpisane podpisem elektronicznym za pomocą dowolnego programu np. Szafir KIR.
 • Podpisywanie odbywa się to poza programem Płace przy pomocy programu dostarczonego wraz z podpisem elektronicznym.  ( różne rozwiązania )
 • Bezpośrednio z poziomu PŁACE  odbywa się wysyłka podpisanych plików na bramkę Ministerstwa Finansów   i  pobranie potwierdzenie Odbioru ( UPO ) lub informacji o błędach.
 • Potwierdzenie odbioru ( UPO ) można wydrukować na papierze z poziomu programu Acrobat Reader. ( o ile to wymagane ).

 MODUŁ Rozdzielnika kosztów :

 • Moduł rozdzielnika kosztów pozwala na rozksięgowanie wynagrodzeń pracowników na odpowiednie konta  kosztów wg np. godzin przepracowanych  z kart pracy poszczególnych pracowników.
 • Rozksięgowanie odbywa się po utworzeniu list płac i może zostać wykorzystane do utworzenia dokumentu księgowego do programu FK.
 • Ułatwia alokację kosztów pracy do zdefiniowanych planem kont,  kosztów

 MODUŁ Dostępu do Archiwum lat minionych:

 • Dzięki temu modułowi można uzyskać  łatwy dostęp do kartotek programu Płace z lat poprzednich ( dotyczy w szczególności lat, w których funkcjonował program w wersji DOS ).
 • Zalecane przy zmianie platformy systemowej na WINDOWS_7/8   lub WINDOWS_10   czy serwerowej z NetWare na WINDOWS SERWER 2003/8/11/12/16    i przy przejściu  z wersji DOS na wersję 32-bitową.

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.