clouds-wyc_nieb_900_90_tyt_2w
clouds-wyc_nieb_100_1000

Celem modułu SQL CIEPŁO jest usprawnienie  pracy całego przedsiębiorstwa zajmującego się dostarczaniem ciepła /chłodu i rozliczeniami z odbiorcami. Moduł pracuje na tej samej bazie klientów co SQL WODA / FAKTURY - mamy jedno saldo, wspólne wezwania, windykację i noty odsetkowe.

 + współpraca z odczytem RADIOWYM liczników  lub centralką M-Bus.

screen1_s1 Cieplo_wykres_s
screen2_s

CECHY OGÓLNE:

 • nowoczesne, stabilne i bezpieczne  rozwiązanie oparte na serwerze bazy danych PostgreSQL  o bardzo wysokiej wydajności  
 • graficzny interfejs ekranowy dostosowywany do bieżących potrzeb operatora z  zachowaniem łatwości obsługi i przejrzystości
 • niewielkie wymagania sprzętowe, atrakcyjna cena programu
 • profesjonalne i skuteczne wsparcie użytkownika
 • nowa jakość rozwiązania odpowiadająca zarówno współczesności jak i przyszłości
 • utrzymanie cenionych przez Klientów cech z poprzednich programów na platformie *Dbf
 • duża łatwość prowadzenia wielooddziałowej pracy zdalnej przez Internet
 • nowatorskie podejście do obsługi zdarzeń uwzględniające obieg i śledzenie dokumentów
 • unikalne i wszechstronne możliwości raportowania i tworzenia dowolnych wykresów

FUNKCJE PROGRAMU:

 • Prowadzenie kartoteki cen i opłat wg znowelizowanego prawa energetycznego:
  • ceny za dostarczone ciepło (wg różnych taryf), również chłód (opłaty za klimatyzację )
  • stawki opłat abonamentowych,
  • stawki opłat za usługę przesyłową stałą,
  • opłata za moc zamówioną,
  • stawki opłat za usługę przesyłową zmienną,
  • Opłata za nośnik ciepła.

  Rozróżniane są różne taryfy cen A, B, C, D (i więcej ...) . W przypadku zmiany ceny za dostarczone ciepło lub stawki opłat, wystarczy tylko raz wprowadzić datę zmiany oraz nowe ceny i opłaty, a  na fakturach dla wszystkich odbiorców zostanie uwzględniona zmiana ceny i opłaty.

 • Naliczanie podatku VAT wg ceny NETTO lub ceny BRUTTO, w zależności od rodzaju cen jednostkowych stosowanych przez przedsiębiorstwo.
 • Wprowadzanie oraz aktualizacja informacji o płatnikach. Odnotowywane są niezbędne informacje o płatniku,  potrzebne do wystawiania faktur:
  • kod płatnika - od 3 do 8 znaków,
  • nazwa i adres płatnika, E-MAIL,
  • NIP, PESEL, Numer konta płatnika,
  • Rozliczanie przez bank z ROR,
  • Nazwa banku i numer konta przedsiębiorstwa do regulowania należności przez płatnika,
  • lista odbiorców /punktów odbioru  należących do płatnika.
  • indywidualny termin płatności faktury.
 • Wprowadzanie oraz uaktualnianie informacji o odbiorcach. Odnotowywane są wszystkie informacje o odbiorcach, które są niezbędne do wystawiania faktur:
  • numer odbiorcy - od 3 do 8 znaków,
  • nazwa odbiorcy,
  • parametry charakteryzujące odbiorcę,
  • typ, numer i adres ciepłomierza,
  • pobór ciepła wg ryczałtu,
  • powiązanie  między  ciepłomierzem zbiorczymi, a pod-ciepłomierzami.
 • Program umożliwia szybkie wyszukiwanie odbiorców, oraz uporządkowanie ich wg różnych kryteriów, np.:
  • numeru odbiorcy,
  • płatnika,
  • adresu ciepłomierza (miejsca poboru ciepła).
 • Istnieje możliwość drukowania informacji o płatnikach na różne sposoby:
  • lista płatników,
  • salda dla płatników,
  • lista płatników z listą odbiorców,
  • lista płatników z niezerowym saldem na dzień.
  • listy faktur płatnych przez bank z ROR. Listy wysyłane są do banków.
 • Możliwość podania dużej liczby kryteriów (ponad 20- cia ) przy wyszukiwaniu lub drukowaniu informacji o płatnikach.
 • Istnieje możliwość drukowania informacji o odbiorcach na różne sposoby:
  • lista odbiorców z nazwami płatników,
  • lista odbiorców zlikwidowanych,
  • lista odbiorców z opisem,
  • lista odbiorców z niepełnym opisem,
  • lista odbiorców z danymi dla odczytywaczy,
  • lista odbiorców z podlicznikami,
  • lista odbiorców z uwagami,
  • lista odbiorców bez faktur w okresie od-do.
  • lista odbiorców z listą nie rozliczonych odczytów ciepłomierzy, naliczonych ryczałtów.
  • porównanie zużycia w dwóch okresach wg wskazań ciepłomierzy, naliczonych ryczałtów.
 • Możliwość podania dużej liczby kryteriów ( ponad 20- cia ) przy wyszukiwaniu lub drukowaniu informacji o odbiorcach.
 • Rejestracja odczytów ciepłomierzy sposób podania odczytu (inkasent, telefonicznie,.M-Bus, Radiowo ..)..
 • Generowanie odczytów pośrednich, np. na końcu roku (zamknięcie roku)
 • Automatyczne naliczanie ryczałtów.
 • Odnotowanie wymiany, założenia i zdjęcia ciepłomierza.
 • Rozliczanie liczników i podliczników.
 • Rozliczanie węzłów cieplnych,
  • Rozliczanie zużycia w  węzłach ciepłowniczych o dowolnej strukturze.
  • Rozliczanie układów powiązaych i zasilań wzajemnych
 • Wystawianie i drukowanie faktur faktur VAT i faktur korygujących.. Możliwe jest wystawianie faktur wg rzeczywistego zużycia (licznik), ryczałtu  lub prognozy oraz not odsetkowych i wezwań do zapłaty. Możliwość umieszczania informacji o zadłużeniu lub powiększania kwoty do zapłaty o zadłużenie.
  • e-Faktura + / Invo24 / Archivio.
  • e-Kopia  - osczędność papieru, toneru, drukarek !.
 • Drukowanie poleceń przelewu, bankowość elektroniczna-  przelewówy masowe.
 • Wystawianie i drukowanie not odsetkowych. Drukowanie listy płatników z przewidywanymi kwotami odsetek do naliczenia. Można naliczać odsetki do faktur w czasie rejestracji przelewów - rejestracja odsetek naliczonych przez pocztę.
 • Drukowanie upomnień - wezwań do zapłaty.  Drukowanie wezwań do zapłaty z możliwością naliczenia odsetek, bez wystawiania not odsetkowych.
 • Potwierdzanie przelewów. Dla każdego płatnika, wyszukiwane są wszystkie nie uregulowane należności. Można dokonać częściowej zapłaty za faktury. Rozróżniane są różne sposoby zapłaty np. kasa, przelew, inkasent...
 • Automatyczne sumowanie przelewów zarejestrowanych przez  operatora.
 • Rejestracja i automatyczne rozliczanie nadpłat.
 • Generowanie dokumentów księgowych do systemu F-K na poziomie analitycznym lub syntetycznym. (format danych zgodny z programem FINANSOWYM  firmy TYTAN lub możliwość powiązania z innymi systemami F-K -mechanizmy exportu i importu danych.)
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań ze sprzedaży ciepła. Drukowane  są  sprawozdania:
  • Zestawienie ze sprzedaży ilościowo-wartościowe w rozbiciu na różne rodzaje cen-NETTO,
  • Wartościowa sprzedaż netto,
  • Sprzedaż ilościowo
  • Sprzedaż ciepła - ilościowo - w podziale na grupy cenowe.
  • Zestawienie ze sprzedaży ilościowo-wartościowe - BRUTTO,
  • Wartościowa sprzedaż BRUTTO,
  • Netto, Kwota podatku VAT, Brutto,
 • Zestawienia można robić wg:
  • daty wystawienia faktury,
  • kodu płatnika,
  • rejonu,
  • numeru odbiorcy,
  • adresu ciepłomierza.
 • Zestawienia dla księgowości:
  • Lista zarejestrowanych przelewów,
  • Rozliczenie wartościowe - obroty księgowe,
  • Rejestr sprzedaży wg daty wystawienia,
  • Rejestr sprzedaży wg terminu płatności – daty obowiązku podatkowego,
  • Lista nierozliczonych faktur,
  • Lista nierozliczonych faktur wg terminu płatności,
  • Uzgadnianie salda z płatnikiem,
  • Analiza terminów przelewów na faktury.
  • Analiza nie zapłaconych faktur w podziale na różne okresy przekroczenia        terminu płatności.
 • Dodatkowe zestawienia:
  • Dane statystyczne o odbiorcach
  • Wykaz ilościowo-wartościowy dla wskazanego płatnika.
  • Lista faktur z wykazem ilościowo-wartościowym lub wartościowym.
  • Harmonogram rozliczeń odbiorców.
 • Podział odbiorców na rejony - wg pięciu pierwszych znaków z numeru odbiorcy. Istnieje możliwość utworzenia do 25 grup rejonów, np. podział odbiorców na gminy, miasta, ulice, obszary, itp.
 • Możliwość nadawania praw obsługi poszczególnym operatorom.

CECHY SZCZEGÓŁOWE:

 • możliwość  wystawiania faktur, not odsetkowych, wezwań do zapłaty ze zróżnicowaną numeracją roczną lub miesięczną oraz  nazwą dokumentu, np. monit, faktura wewnętrzna itp.
 • rejestracja odczytów ciepłomierzy i wodomierzy obiegu cyrkulacyjnego- sposób podania odczytu (telefonicznie, prognoza, internet,  odczyt radiowy,  nielegalny pobór, ..itd.).
 • rozliczanie zużycia ciepła w  węzłach ciepłowniczych o dowolnej strukturze.
 • rozliczenia kosztu klimatyzacji- "chłodu"    dla bydynków, najemców, administratorów
 • możliwość wspólpracy z opomiarowaniem M-Bus  i  centralkami M-Bus ZE
 •   możliwość rozliczania wody dopuszczanej do systemu ciepłowniczego.
 • generowanie odczytów pośrednich, np. na końcu roku, przy zmianie taryfy itp. .....
 • odnotowanie  założenia i zdjęcia ciepłomierza/ wodomierza. Gospodarka licznikami, legalizacja.
 • możliwość  dwukierunkowej współpracy z odczytem RADIOWYM  np. ITRON /SENSUS
 • eksport danych  do wielu standardów np. Excel, csv oraz szybkie tworzenie wykresów
 • zestawienia dla księgowości, np. rejestry VAT, salda, obroty, wykaz nierozliczonych należności
 • pełna ewidencja i kontrola płatności wystawianych faktur, not odsetkowych wezwań do zapłaty
 • sygnalizowanie płatników z zadłużeniem i nadpłatą, bieżące naliczanie kosztów upomnień
 • możliwość fakturowania innych usług w tym okresowych, materiałów, drukowanie umów i aneksów.
 • wspólna baza danych z  innymi systemami rozliczeniowymi TYTAN  SQL
 • współpraca z SQL KASA i SQL BANK w celu automatycznego księgowania raportów i wyciągów
 • eksport danych do FK firmy Tytan na poziomie zarówno syntetycznym jak i analitycznym
 • możliwość  edycji dokumentów, np. potwierdzenie salda, wezwań, zawiadomienie dla klienta, itp.
 • obsługa zdarzeń powiązanych z klientem – notatki, alarmy, dokumenty, SMS-y, Maile, e-Faktury
 • tworzenie zadań jednorazowych lub okresowych dla operatorów, np. wykonywanie comiesięcznych raportów, zmiana hasła logowania, itp.
 • zestawienia ze sprzedaży ilościowo-wartościowe grupowane wg różnych kryteriów, statystyka dla zarządu
 • rozbudowana statystyka sprzedaży + wykresy na przestrzeni dowolnego okresu
 • natychmiastowa kontrola sald płatników, bogata i szczegółowa sprawozdawczość,
 • możliwość zmiany wyglądu faktury - nagłówek, LOGO, stopka, polecenia przelewu, odcinków przelewów,
 • drukowanie poleceń przelewu, odcinków przelewów.
 • Współpraca z bankiem drogą elektroniczną (rozliczenia przez bank z ROR , indywidualne konta bankowe, ewidencja płatności masowych, przelewówy w innych systemach np. VIA BillBird ).
 • Potwierdzenia przelewów. (automatyczna współpraca z programem SQL KASA / BANK   firmy Tytan Sp. z o.o.).
 • Generowanie dokumentów księgowych do systemu F-K na poziomie analitycznym lub syntetycznym.
 • zautomatyzowana funkcja zabezpieczania danych na dysku, nośniku DVD/CD, dodatkowa podfunkcja dla administratora.
 • funkcja archiwizacji oraz pobrania z archiwum danych z lat ubiegłych,
 • Zgodność z rozwiązaniami serwerowymi MICROSOFT Serwer 2003/2008/12/16 i zgodność z Windows 10.
 • Kompatybilność z Windows7/8/ Windows 10. 
 • SQL CIEPŁO is supported by the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. SQL CIEPŁO is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including – Current Branch, Current Branch for Business and Long-term Servicing Branch.

W_7_8_10_SQL

MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE (nie wchodzące w skład wersji standardowej):

 • Moduł drukarki fiskalnej ( ELZAB) - drukowanie Paragonów fiskalnych.  (opcja )
 • Moduł bankowości elektronicznej e-Bank
 • możliwość aktywacji wybranych, ciekawych  modułów z ich zmodyfikowanymi funkcjonalnościami ze SQL WODA. np. e-SMS, e-Druk    -kliknij i sprawdź.

 

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 18_04_25,  Ostatnia modyfikacja:30 kwietnia 2018  Generowano:30 kwietnia 2018  Platforma:Microsoft Windows  Ilość stron:76

Wszelkie uwagi odnośnie tej strony należy kierować na adres:

Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące na tej stronie są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.